همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

ضرورت بازنگری قانون بیمه بیکاری و تبدیل آن به صندوق بیمه بیکاری