همین الان با کارشناس آموزش مرکز تماس بگیرید ! ۳۲۵۸۳۳۵۰ ۰۱۳

امور دام و ماکیان

فن ورز تلقیح مصنوعی دام

کد استاندارد : ۳۲۴۰۳۰۶۳۰۱۲۰۰۰۱

با تلقیح مصنوعی می توان با انتخاب بهترین گاوهای نر با خصوصیات ژنتیکی عالی، ترکیب ژنتیکی گله را مطلوب تر ساخت. با این روش دامداران دسترسی به ژن های با کیفیت مطلوب با استفاده از منی گاوهای نر مرغوب با کمترین هزینه خواهند داشت. اسپرم منجمد شده را می توان به هر نقطه جهان منتقل کرد.


مدیر واحد پرورش گاو شیری

کد استاندارد : ۱۳۱۱۴۰۶۳۰۱۳۰۰۰۱

واکسیناتور (دام و طیور)

کد استاندارد : ۳۲۴۰۳۰۶۳۰۰۶۰۰۰۱

مدیریت جامع کلینیک دامپزشکی

کد استاندارد : ۲۲۵۰۳۰۶۳۰۶۸۰۰۰۱